Kvalita a environment

Společnost Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. má zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001. Efektivita systému je pravidelně prověřována a certifikát je obnovován.

Společnost Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. je dodavatelem sériových dílů pro automobilový průmysl a má zaveden systém řízení kvality podle normy ISO/TS 16949 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.
Vhodnost a účinnost systémů řízení je pravidelně prověřována jak řadou významných zákazníků, tak i certifikační společností. Certifikáty systému řízení kvality i environmentálního managementu jsou každoročně obnovovány.

Interně dohlíží na dodržování systému řízení v obou úzce propojených společnostech tým interních auditorů vedený manažerem systému kvality. Kvalitu produktů a služeb zajišťuje tým specialistů na odděleních kvality, projektového plánování, logistiky a výroby.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou neoddělitelnou součástí naší činnosti a těmto oblastem se věnuje skupina interních pracovníků společně s externími specialisty.

Podporu systému řízení kvality zajišťuje SW Palstat.

Vedení obou společností si dobře uvědomuje nutnost vyhovět velmi náročným požadavkům automobilového průmyslu na efektivní využívání zdrojů a na zajišťování vysoce kvalitních výrobků v požadovaném termínu. Tyto požadavky jsou proto nedílnou součástí Politiky kvality a environmentu nejen ve vztahu k samotnému zákazníkovi, ale i ve vztahu ke všem pracovníkům a dodavatelům.

Politika kvality a environmentu

Naše vize

FLEXIBILNI A KOMPETENTNÍ 

Naše poslání

Navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní nástroje pro vstřikování plastových dílů pro automobilový průmysl. Zákazníkům poskytujeme podporu od fáze plánování, přes vývoj až po zavedení nástroje do série i pro složité produkty, obsáhlé projekty a složité díly. Zajišťujeme údržbu a servis vstřikovacích nástrojů pro výrobu plastových dílů.

Vyrábíme a dodáváme plastové díly pro automobilový průmysl. Díly vyrábíme technologií vstřikování termoplastů. Na přání zákazníka dále povrch dílů zušlechťujeme technologií softlack – lakování vodou ředitelnými laky a dále provádíme i montáž dílů.

Vrcholové vedení v návaznosti na interní a externí aspekty a analýzu zainteresovaných stran definovalo následující politiku kvality:

1     Kontext organizace

Politika kvality odráží a je v souladu s veškerými požadavky obsaženými v kontextu organizace. Důsledně je dodržován princip zohlednění zainteresovaných stran a navazujících aspektů. Vztah zainteresovaných stran ke společnosti a jejich požadavky jsou vyhodnocovány, monitorovány a přezkoumávány.

2     Odpovědnost vedení

Zaměřujeme se na cíle v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany informací a sociální zodpovědnosti.

Strategickým záměrem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků, které dosáhneme, pokud budeme:

-        se zárukou vyrábět a dodávat funkční a kvalitní výrobky podle požadavků zákazníků

-        dodávat výrobky v požadovaném termínu, množství a za konkurenceschopné ceny,

-        neustálým zlepšováním procesů usilovat o 0 chyb při výrobě a 0 ppm ve vztahu k zákazníkům

-        zkvalitňovat  se v oblasti služeb, komunikace, řešení problémů a efektivnosti managementu kvality a environmentu v naší společnosti

Dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání zajistíme pokud budou naše cíle odpovídat:

-        povaze, rozsahu a dopadům naší činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí,

-        rozsahu rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

-        budeme usilovat o zlepšování stavu a prevenci znečištění životního prostředí,

-        prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví,

-        budeme usilovat o soulad s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

-        budeme jednat transparentně, legálně, férově a legitimně

Cíle, které si stanovujeme, vždy vycházejí z této politiky a strategie společnosti.

3     QMS

K dosažení našich cílů pracujeme podle zásad managementu kvality a environmentu, tj. jsme zaměřeni na zákazníka, chráníme životní prostředí, naše pracovníky řídíme a vedeme vždy k cíli, plně je zapojujeme, dbáme na procesní a systémový přístup, na neustálé zlepšování, na rozhodování založené na faktech a na trvale udržitelné vztahy s dodavateli.

Pracujeme vždy v souladu s aktuálními platnými legislativními normami a specifickými požadavky zákazníků.

4     Projekt management

Při vedení a řízení projektů pracujeme dle interně definovaných metodik, které průběžně aktualizujeme a optimalizujeme. Metodiky jsou upravovány dle požadavků zákazníka, komplexnosti a složitosti jednotlivých projektů.

5     Výroba

Technologické vybavení výroby neustále zkvalitňujeme v souladu s nejnovějšími trendy, robotizujeme pracoviště, inovujeme.

6     Logistika

Požadavky našich zákazníků implemetujeme do vnitřních procesů na základě požadovaných standardů. Dodavatelé jsou našimi partnery. Ve vztahu k zákazníkům i dodavatelům prosazujeme spolehlivost a dodržování termínů.

Interní logistické procesy neustále zlepšujeme a přizpůsobujeme interním požadavkům všech souvisejících procesů a externím nárokům na včasné, spolehlivé a optimální dodávky zákazníkům.

7     Personalistika

Naši spolupracovníci jsou neustále vzděláváni a doškolováni, aby se mohli aktivně a s plnou zodpovědností podílet na podnikatelském výsledku společnosti. Dbáme na silnější personální marketing. Důsledně se podílíme na řízení a organizaci práce personálních agentur, jejichž služeb využíváme.

8     Údržba

Zavazujeme se k úkolu systémy udržovat, zvyšovat jejich efektivitu a přizpůsobovat je novým podmínkám a všeobecnému vývoji v těchto oblastech. Zvyšujeme nároky a požadavky na automatizaci a robotizaci, přičemž zásadně dbáme na řádnou preventivní údržbu a kvalitní servis pro výrobní útvary.

Úvodní strana

temp